Příručka Československé republiky (9)

0

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO MOTOROVOU TURISTIKU V ČESKOSLOVENSKU.
Dr. EDUARD BRYNDA, jednatel KČST.

Každý mototurista, přijíždějící do Československa, musí se na hranicích prokázati vedle cestovního pasu ještě celními a policejními dokumenty pro motocykl nebo automobil. Celní dokumenty jsou triptyk nebo karnet, policejní certifikát a mezinárodní vůdčí list.

Triptik (fr.: triptiques. angl.: triptique. něm.: Triptyk) jest platný na jeden rok ode dne vystavení. Karnet (fr. le carnet de passage en douane; angl.: customs carnet; něm.: Grenzpassierscheinheft) platí do všech států evropských.

Certifikát čili mezinárodní osvědčení pro motorová vozidla (fr.: le certificat international; angl.: international certificate for motor vehicles; něm.: der internationale Zulassungsschein) opravňuje cizozemské vozidlo k jízdě po československých silnicích. Mezinárodní povolení k řízení (fr.: le permis international de conduire; angl.: international driving permit; něm.: der internatonale Führerschein) musí míti každý cizozemský řidič motorového vozidla, tedy i řidič náhradní.

Občané států, jejichž národní policejní dokumenty (fr.: les permis nationaux de circulation et de conduire; angl.: national permit of passage and national driving permit; něm.: nationale Polizei-Dokumente, jsou vystavovány v řeči německé, francouzské, polské, rumunské a maďarské mohou cestovati v ČSR bez mezinárodních policejních dokumentů.

Každé cizí motorové vozidlo musí býti vzadu opatřeno oválnou tabulkou se značkou svého státu.

Pro jeden vjezd nebo průjezd územím ČSR možno na hranicích koupiti celní propustku (fr.: certificat de passage; angl.: customs certificat, něm.: Passierscheine), platnou 10 dnů, za 30 Kč, na místo mezinárodních celních dokumentů (triptiku nebo karnetu).

Poplatky za jízdu v ČSR: do 90 dnů pobytu neplatí občané těchto států: Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Jugoslávie, Dánska, Holandska, Norska, Švédská a Vel. Britanie. Do 30 dnů jsou osvobozeni občané Maďarska. Při delší návštěvě platí se za motocykl 2 Kč denně, za automobil 10 Kč, autobusy 20 Kč.

Nájemná auta z Německa jsou osvobozena po dobu 90 dnů. Autobusy z Rakouska jsou osvobozeny také po dobu 90 dnů. Autobusy z jiných států mohou získati osvobození od tax na žádost, adresovanou Ministerstvu financí v Praze. Autobusy kromě tax platí daň z dopravy osob a to 0.05 Kč za osobu a kilometr, rakouské a německé pouze 0.03 Kč. Nákladní automobily a traktory platí 150 Kč týdně. O slevu této taxy možno žádati u Ministerstva financí v Praze.

Mýta se platí jen v některých větších městech (Praha, Plzeň, Liberec, Nitra, Bratislava, Brno) a jsou celkem nepatrná.

Také na několika málo mostech se platí malý poplatek.

Pojištění proti povinnému ručení (fr.: l‘assurance responsabilité civile; angl.: third party insurance; něm.: Haftpflichtversicherung) jest nutné.

Clo pro motorová vozidla, která se nemohou prokázati celními dokumenty a zůstanou v ČSR déle 10 dnů, obnáší: pro auta 2300—2700 Kč za 100 kg, pro motocykly 2500—2700 Kč za 100 kg, za motorová kola do 120 kg 25 Kč, za bicykly bez motoru 17 Kč.

Celní poplatek může býti složen tuzemskou bankou, po opuštění státu se vrací.

Celní úřady jsou otevřeny denně od 4—24 hodin i v neděli a svátky.

Pravidla jízdy: jezdí se vlevo, vyhýbá se vpravo. Rychlost mimo osady není omezená, v osadách 35 km/hod. Jest třeba dbáti výstražných tabulí a před křižovatkami a nepřehlednými zatáčkami dávati zvukové, v noci světelné signály.

Křižovatky hlavních silnic s rychlíkovými tratěmi jsou opatřeny závorami, méně frekventované přejezdy jsou ještě místy nechráněny a opatřeny jen výstražnými tabulemi a šikmými kříži.

Kouření jest řidiči zakázáno.

Motorové kluby: Liga motoristů — Čs. touring klub (Praha II., Lützowova 4) a Autoklub republ. Československé (Praha II., Lützowova 29). Tyto dvě největší organisace (z nichž první stará se hlavně o turistiku a druhá o sport) mají ve všech větších městech sekretariáty, kde jest možno získati potřebné informace. Mnohá města mají též své lokální kluby.

Mapy: 1. Čs. Touring, vydala LM-ČTC. cena 75 Kč; obsahuje mapy celého státu, průjezdy většími městy, popis turisticky zajímavých měst i míst a veškeré informace pro motorovou turistiku. Kniha je psána česky, německy, francouzsky a anglicky.

2. Neubertova Generální automapa ČSR na 15 listech, cena 150 Kč; mapy velmi podrobné, stačící i pro pěší turistiku, v měřítku 1 : 200.000. Kilometráž je uvedena mezi všemi osadami i pro delší vzdálenosti.

3. Oficielní automapa Autoklubu ČSR.

4. Automobilová mapa ČSR, nákl. Faster—Louny.

5. Freytag a Berndt: Autokarte d. Tschechoslov. Republik,

Mapy o stavu silnic (fr.: la carte ďÉtat des routes; angl.: map of condition of roads; něm.: Strassenzustandkarte) vydává Liga Motoristů — Čs. Touring klub a Autoklub ČSR.

Hotely jsou v každém větším městě, luxusní v lázních a velkých městech. Ve vých. části státu vesměs a v záp. části ve velkých hotelích jest zavedeno 10% spropitné. V místech turisticky důležitých jsou dobré turistické chaty, často dostupné i motorovými vozidly.

Garáže u každého většího hotelu a v městech; denní poplatek 5—-10 Kč.

Benzinové pumpy jsou v celém státě ve velmi husté síti, cena směsi 3 Kč (směs obsahuje 20% lihu a 80% benzinu).

Správkárny automobilové v každé větší obci; v městech specielní autoservice.

Čas, vhodný k motorové turistice od května do října.

Silnice hlavní jsou vesměs v dobrém a velmi dobrém stavu; také důležité silnice vicinální jsou dobře sjízdné. Pro soukromé cesty ve vých. části státu jest třeba svolení k průjezdu; informace u nejbližších benzinových pump nebo na četnické stanici.

    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama