Česká proroctví k dějinám prostonárodní literatury (I/VII)

0

I.
PROROCTVÍ JANA DE RUPESCISSA.

Proroctví toto nalézá se v rukopise archivu Třeboňského (A, 7. f. 286). Pochází pak rukopis z XV. stol., a jest psán od rozličných písařů; některé kusy pocházejí od kněze Oldřicha Kříže z Telče, pilného písaře XV. století (zemřev 1502). V rukopise tom nalézá se i latinské proroctví Libušino, které mnoho se neliší od proroctví, uveřejněného v (časopise mus. r. 1859 str. 214. Proroctví toto liší se obsahem od proroctví mnicha Jana (ve Fasciculu) uvedeného.

„Od léta božieho tisícieho čtyrstého dvacátého pátého až do léta božieho tisícieho (čtyrsta) třicátého pátého budú na světě hrozné noviny, přijdu na žákovstvo hrozní a tvrdí bičové. A naplní se proroctví Ezechiele: ,,Od svatyně mé počnete tresktati. Neb jedna strana kněžská pro své zatvrzení budu spáleni, nežli by pravdu poznali, ”a druzí se pokoří a přijmu život apoštolský. Ale zatvrzeni; v zlosti budil spáleni a zbiti. A na světe budu noviny hrozné, že červi zemští v tak velikú smělost a v sílu se obleků, že ukrutně vlky, medvědy a levharty, jakož mním, že duostojenstvie světských zžerú. A skříváni a drozdové a jiní ptáčkové malí, to jsú knězi nedoučení, ptáky veliké, žakoly (sokoly) a jastřáby v žákovstvě sžerú pudíce je. A po těch letech nastanu spravedliví lide z ukrutníkuov a zrádce v ostrosti meče pomstu potupí,; a padnu kniežata od duostojenstvie svých a od slávy sbožie svých, a bude tresktánie v urozených lidech viece než muož věřeno býti; a budu stínáni mocní od toho lidu, které sú dříve skrze zrády zlúpili.

Vstane veliká orlice v letech tisíciech třech stech dvakrát 50 a ve třikrát desetech, to bude v léto boží tisíc čtyrysta a ‘po tridceti letech, ještě po pěti letech ustavení Konstantina padne a koňové z mramoru učinění a kamení pozdvižené a mnoho palácuov v Římě Vlach; vespod bude miesto ledva biskupa hodno. Papež brzo umře, císař bude kralovati všady, pod nímž v tu dobu přestane chvála žákovsťva. A jinýť má býti císař než tento; a král novv přide ve všecken svět padnuti maje, aby ukrotil vlast hrózú boje, z nedoúfanie přiblíží se s hor velikých a dúpnatých dalekých tichý a beze lsti.

Lilium v lepší straně ostane a přijde v zemi lvová a stane na poli mezi trním královstvie svého. Posléz syn člověčí přijde nesa mezi rameny svými zvieřata, jehožto královtvie jest na zemi po všem svěťě, s velikým zástupem přejda vody mořské a vejde v zemi lvovu, jenž nemá pomoci : neb hovada vlasti své již sú zuby svými zedrali. V tom létě přijde orlice od východu slunce s velikým množstvím svých; kniženec to jest, s lidem na pomoc synu člověčímu. To léto hradové budu bořeni, bázeň veliká bude na zemi po všem světě a v zemi hojnost užitkóv.

A když budu volati pokoj, tehdy nebude pokoj; a tu povstanu zrádce v zástupu prve než přijde léto boží tisící čtyrsté třicáté páté. A pak rozhněvá se svět v léto boží tisící čtyrsté 35té proti kněžstvu, a svěcký lid nenadějný, sberú a otejmú jim panstvie časná rozličná ostavuje v právech apoštolských. A trápení odpočinu, neb nebudu viece moci mieti bojem ani kletbami, než musí se v hřieších poznati. A budu haněni a posméváni papež, biskupové a jiní bohatí kněží s mnichy, A v šesti letech má se dokonati práce věrných; a pak potom budu v pokoji.

Click here for reuse options!
Copyright 2018 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama