Česká proroctví k dějinám prostonárodní literatury (IV/VII)

0

IV.
DVANÁCT SIBYL.

Sibyla Persica první.

Sibyla Persica, jméno její pravé Sambetha, slově v krajíně perské v městě Coche(?), Vyšla jest již řeč: „Aj, hovado potlačeno bude; urodí se pán na okršlek země a luono panenské bude spasenie lidské, a nohy jeho v moci lidských.” A byla oděna oděvem zlatým, šlojieř na hlavě její bielý.

Sibyla Lybica druhá.

Sibyla Libyca v Cyrenejském kraji vvšla, takto řekla: „Aj, přijde den a osvětí vám zahubitele temnosti a rozvázáni budu svazkové sboruov a zmizeji rty lidské; a viděti budu krále živúcieho, držeti budu jeho v luoně judska panna lidská a kralovati bude v milosrdenství.” A má mieti ta Sibyla věnec zelený s kvítím na hlavě, ozdobená, pláštěm poctným oděna, nevelmi mladá.

Sibyla Delfica třetí.

Sibyla Delfica v Evropě z krajiny měsíčného lesa, pravým jménem Libuše, před boji trojánskými prorokovala, z kterejž Tirsippa takto die: „Narodie se prorok bez mužského spojení z panny.” Má oděna býti ruchem črným, vlasy spletené a obvázané okolo hlavy, v ruce roh držeci a mladá.

Sibyla Chimeria neb Chímica čt.vrtá.

Sibyla Chimeria aneb Chimica vlaská, z kteréjž takto die Emeria: Na prvním obličeji panny vystupuje děvečka pěknej tváři s dlúhými vlasy sedíc na stolici ozdobený, krmě dietě dávajíc jemu k jedení pokrm vlastní neb přirozené mléko s nebe poslané.” A má býti oděna oděvem barvy nebeské, totiž modrým, zlatem ozdobeným, s rozpuštěnými vlasy po ramenu a mladá.

Sibyla Eritrica pátá, ale znamenitější.

Sibyla Erytrika pravým jménem Herophila nazvaná, z Babylonie vyšla nejšlechetnější, velmi stará. Svatý Augustin svědčí o ní, že tak řekla: „Kristus bude sudce živých i mrtvých. Opět takto svými literami psala; ihs xps yos sother:
totiž: Ježíš Kristus, boží syn, spasitel. Opět praví o Kristu; Ale na posledním věku pokorný učiněn bude buoh a vtělí se božské pokolenie; neb člověkem učiněn bude syn boží; spojeno bude božstvie s člověčenstvím, ležeti bude na seně beránek, z panny narozen neb vyveden bude buoh i člověk.”

Sibyla Europa šestá.

Sibyla Europa o Kristovi takto die: „Přijde ten a puojde po horách a pahrbcích a potocích lesních olympských, kralovati bude v chudobě a panovati bude v tajemství a vyjde z břicha panenského.” A má býti krásná, mladá, stkvúcí tváři, z najtenčieho hedvábí hlavu šloieřem otočila, s zlatým oděvem oděna.

Sibyla Kumana sedmá.

Sibyla Kumana řečená Amalthea neb Taraxandská neb Deifeba, v Vlaších blíž Nápuli vyšla, mnoho o příští pána Kristovu pravila, jakož píše Varro aneb Virgilius: „Že veliký narodí se od neporušitedlného neb celého neb stálého věku, rád již navrátí se i panna navrátí se i Saturnovo královstvie, totiž časy pod nim šťastně zpracované, neb dobré časy, kteréž se nyní Jupiterovi připisují, totiž nejdobrotivějšímu správci. Již nové rozplozenie neb urozenie s nebe pustí se vysokého pokolenie; též nynie majíciemu se naroditi dietěti, skrze kteréhož najprve opuštěn bude zatvrzený lid, a všemu světu povstane zlatý (věk).

Sibyla Elespontica osmá.

Sibyla Elespontica, o kterejž píše Eraklidcs, řekla: „S vysokosti nebeských příbytkuov prohlédl jest buoh pokorné své, a narozen bude v posledních dnech z panny židovské v jeslích země.” A baba stará sedlskými šaty oděná, starým šlojierem neb plátnem hlavu obvila, i pohrdlek až po ramena.

Sibyla Frygia devátá.

Sibyla Frygia syrská, jménem Abunca mezi Trojem a Rodem vyšla, v metropoli písem. Ukazuje: „Bičován bude buoh od mocných země a z Olympu vyvýšeně přijde; a uložena bude rada v nebi a zvěstováno bude panně v údolí púšť.” A má býti stará obvetšelej tváři s nahými rameny, s vypuštěnými vlasy, oděna načrveným oděvem a prstem ukazuje.

Sibyla Tiburtina desátá.

Sibyla Tiburtina v Vlaších u Říma vzešla, jejiežto radu Augustus Kristu se klaněl, modlu a kniehy držala, kdež bylo psáno; „Narodí se Kristus v Betlémě, zvěstován bude v Nazaretě, zpracujícieho býka pokojného kruntovníka pokope, ó šťastná ta máti, jejiežto prsy jeho krmiti budil”. Oktavianovi řekla: „Vyšší tobě přijde; nedaj se sobě klaněti!”
Má býti ne velmi stará, črným ruchem oděna s rozpuštěnými vlasy.

Sibyla Agrippa (jedenáctá).

Sibyla Agrippa tak praví o Kristovi: „Nevidomé slovo dali, káti se bude a plemeniti bude jako kořen a utrhnuté bude jako list; a nebude zjevena okrasa jeho a obklíčen bude břiech mateřin a plakati bude buoh veselosti věčno. A od lidí potlačen bude jako hřiešník.” A má bytí nevelmi mladá, ruku drží na luoně jako ohledajíc se a divíc se neb doluov hlediec, pláštěm oděvem růžověj barvy oděna.

Sibyla Samia (dvanáctá).

Sibyla Samia v ostrovu Thuen v Sýrii v moři egejském.
– Zde se končí zpráva o dvanáctí Sibylách, která se nachází v rukopise univ. knihovny (17 D. 18), pocházejícího ze XVI. století. Mezi počtem těchto Sibyl schází třináctá: Koloplionská, řečená Campusia, čtrnáctá: Epirotská z Epiru.

Click here for reuse options!
Copyright 2018 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama