Česká proroctví k dějinám prostonárodní literatury (VI/VII)

0

VI.
PROROCTVÍ HAVLASA PAVLATY.

proroctví toto v XVII. století psané, nalézá se v rukopise c. k. dvorské knihovny (č. 7362), jenž obsahuje diplomatář Mladé Boleslavi a kromě toho „Žalostnou píseň“ o požáru v Mladé Boleslavi.
Vejpis tohoto proroctví Havlasa Pavlaty, sprostého sedláka a horáka, který ani písma čísti neuměl. Ten živ byl léta 1500 v městečku Vysokém pod horami Krkonošskými, kteréžto proroctví poučné našel ctihodný kněz Simon Derdarda, kterýž toho času byl kazatelem v církvi páně v městečku Vysokém, kteréž přepsal léta Páně 1510.
Kterýž vzní takto.

Když umříti měl Havlas Pavlata, měštěnín v městečku Vysokém pod horami Krkonošskými, bylo mu věku jeho 115. Pracujíc k smrti žehnal se s syny svými, vnukami a pravnukami, řka: Synové, moje dcery i všickni přátelé moji milí! já se již poberu od vás z tohoto světa, byvše na něm živ 115 let Byly za mně léta dobrá, ourodná za našeho krále českého Vladislava, a nachovali sme hojně grošův a zmrzlíkův i malých peněz, co pak tolarův a greicarův s korunkami! Ještě i vy, synové, budete potom moci některý dobrý tolar zachovati; než potom bude brzo veliký mor a drahota prve nikda nevídaná ani neslýchaná. Potom po „20″ letech přiletí kobylky nikdy zde v Cechách nevídané, a potom přiletí po druhé ve 20 letech a kdekoliv padnou, obilí i jiné všecko pokazí a pojedí, A potom bude veliký
mor, takže i po horách vymrou lidé a vlci budou choditi a do oken po chalupách a hrozně řváti a mnějíc, že žádného člověka nebude. Třetí mor bude velmi veliký, takže obilí bude do svatého Václava na polí státi a nebude, kdo kliditi; a potom budou tři morové pořád vždycky v 18 letech a to budou první při moři; a nebudou mříti po vší zemi, než toliko krajinami. Než potom bude mor hlavní, nad kterýž nikdy větší nebyl v České zemi; a to bude poslední. A to budou mříti počnouc hned pomalu v zimě o masopustě a budou mříti až zase do vánoc; a obilí na poli státi do svatého Václava aneb do sv. Martina, nebo nebude kdo kliditi, a budou pro umrlé kopati šachty veliké a potom do těch jam budou umrlé házeti, vyvážejíce zemi na vozích; neb ani třicátý člověk nezůstane živ v České zemi. A potom již nebude žádného moru až do soudného dne; nebo brzy den sudný bude. To o moru Havlas Pavlasa pověděl.
Přitom také bude veliká vojna v Čechách, mnohem hojnější, nežli kdy za Žižky byla. Přitáhnou do Čech nejednou divnější národ, a zhubí Čechy; nebo Čecové budou sami se nesnaditi, vezmou sobě za krále jakého Ferdinanda. Potom budou se trousiti do Cech divní národové, Vlaši, Nýdrlandi, Francouzové a vynesou Čechům všecky dobré peníze pryč. a do našich hor sami budou choditi pro drahé kamení, takže jim budou hory naše známé, jakoby v jejich zemi byly. Po domích bude též mnoho malých peněz a nebude jich sto státi za jeden nejmenší peníz na dobrotu; a potom bude mnoho malých českých grošův a budou tak malé, jako nejmenší grejcary. A když ty české groše tak hamižní půjdou, tehdáž bude tak veliká vojna do Čech ode čtyř stran světa; na Prahu potáhnou, Turci do Čech vpadnou. A budou míti v Cechách krále jakéhosi Fridricha z daleké země,, a nebude uměti česky rozprávěti jako tento nynější náš Vladislav; ten Fridrich bude míti dost co Prahy brániti. Pak porazí Turka a pojede k božímu hrobu. Bude státi strom suchý, jemuž jméno palma, a na tom stromě ten král zavěsí svou zbraň a zahyne tam. Zatím bude veliká neupřímnost v České zemi před její zkázou; skrze to Pán Bůch Čechy bude hrozně trestati, města i městečka skažena budou, v Praze veliké povodně budou. Potom to město trestati bude ohněm nesmírně velikým a dřív ohne morem, jako toho moru mnoho města i vsi zakusiti musí.
Potom město Klatova, když něco málo mory přeběhnou, shoří; potom bude v České zemi a po horách velmi veliký hlad, drahota, chudý lid hladem mříti bude. Mělník také ohněm padne velmi velikým, takže lidé padnou do vehké chudoby v něm. V tom čase budou velmi veliké roztržitosti mezi východním tureckým císařem, takže z toho pojde mnoho žalostné naříkání mezi lidmi mladými, nebo mnozí ani v noci bezpečni nebudou; větším dílem Česká země toho zakusí. V tom čase také Francouzové zkazí mnoho pěkných měst; bude chtíti Prahy dobývati. Skrze to nastanou velmi veliké daně, za našich let sme o nich neslyšeli; a tu povstanou v zemi naší divní oděvové, takže lidé prostí, co na paních uhlídají, také to míti musí.
Skrze to pojde v městech velmi veliká pýcha, takže prve nikdy o takové slýchati jest nebylo. Ženy musejí míti kabáty až na paty zároveň s věrtochy, že by za našich let mohly býti dva, střevíce jako čápi nosy a všecko nákladně. Skrze to ve všem veliká drahota u lidí, nebo mnohá žena, co ponese tu své hlavě za čepec, chudý by sobě člověk za to koupil celé šaty. Přitom z těch krojúvv (hůní) králi svému daně dávati musejí. Pročež Pán Bůh je bude v naší zemi hrozně trestati krupobitím, dlouhými mrazy, kteréžto činiti budou na obilí velmi velikou škodu, na stromích i vinicích ; skrze mrazy a krupobití, též řezy žádného z nich užitku bráti nebudou. To všecko Pán Bůh dopustí pro veliké roztržitosti, nepravosti, které Čechové páchati budou, nebo v ten čas žádného milosrdenství nebude. Páni někteří své poddané velmi nemilostivě trápiti a sužovati budou, neohlížejíce se nic na spravedlivost, kterou nám sám pán Bůh naříditi ráčil, ani na jeho svatá přikázání; beze vší slušné příčiny s nima hrozně nakládati budou. U správcův pak také žádného milosrdného rozvážení nebude; nebo s lidmi hrozně zle nakládati budou pokutami je sužujíce a Pánu Bohu samému se rouhati budou říkajíce, že jest větší hrst moci nežli pytel spravedlnosti, kterou nám sám Pán Bůh naříditi ráčil.
Také se v jednom roce v této zemi České vyskytnou komety velmi hrozné tři: jedna od poledne, druhá od západu, třetí od příchodu; a v tom čase přijde na hrobku města Mladého Boleslava velmi veliká zkáza ohně, takže v něm lidé padnou do velmi veliké chudoby. To na ně Pán Bůh dopustiti ráčí pro jejich chlípnost a velmi veliké hříchy; nebo v něm vyšší nic chudému lidu přáti nebudou, chtíce jenom sami vším nasyceni býti. Potom po několika letech přijde zkáza Hoře Kutné, nebo jí má mnoho shořeti a ostatní má se zasypati, čehož Pán Bůh je sám rač takového neštěstí chrániti. Tu opět povstane mezi lidmi selskými veliká pýcha a nádhernost, takže v šatstvě budou města ve všem převyšovati mnozí majíce požehnání boží; ještě se divná a nenáležitá slova do nich uslyší a to slyšíce páni jejich, hrozně je trestati budou, pokutováním, vězením je budou trápiti.
Někteří skrze to i o hrdlo přijdou, jiní pak páni jejich, chtíce jich skrotit dávajíce je z lepších živností na horší, spustlé, chtějíce je v poslušnost uvésti; ale vše nadarmo. Nebo budotu velmi zatvrdilí. Jiní pak své poddané pro neposlušnost jejích z panství, pryč z toho gruntu vyženou. Potom pojde větší zlé, že se všickni sedláci vzhůru zdvihnou a mstíti budou, pány zámků seženou, pomordují, sbijí a některé i odrou, z kůže buben udělají, A to bude teprve veliká vojna, jako je jak živa byla. Potom již teprve Česká země dokonalou zkázu vezme. To Havlas Pavlata o neupřímnosti Čechův pověděl.

ještě před zkázou České země veliké zimy, velicí větrové a sněhové budou, ještě větší zimy nežli tehdáž byly, jako když sem já Havlas Pavlata za mých mladých let pálivši milíř v Rokytnici, a medvěd byl nemohl obstáti v svém místě pro velikou zimu, donucen jsa přišel se ohřívati k tomu mému milíři. Zahříval se s jedné strany a já byl z druhé a házel sem mu chléb a co sem měl chleba, všecek sem jemu vydal, i přišel ten medvěd i druhou noc a já mu opět dával chleba. On se tím sytil, a krotil; a když byla třetí noc, týž medvěd opět přišel a já již sobě na něho přichystal houžev březovou, Utočil sem ji, rozřev dával sem mu chléb a hladil sem ho a potom tu houžev protáhl sem mu skrze chřípi a vedl sem ho až do města Vysokého k nám. Nápotom do Prahy vedl sem ho a Brož Vrchlabský byl se mnou. Budou také v této České zemi velicí a častí ohňové, mnoho měst, městeček ohněm zkaženo bude. Po mé smrti po 35 letech vyhoří Jičín město; ten třikrát vyhoří a po čtvrté se propadne, nebo v něm lid bude velmi pyšný.
Pán Bůh se na ně hněvati bude, Turnov podruhé zkažen bude od vojákóv); Pán Bůh se na ně rozhněvá a to dopustí, že v není lidé budou k svým bližním neupřímní.
A to se stane za krále, kterého Čechové budou míti od půl noci. Předtím mnoho měst, městeček, i vsí za mnoho mil zšíří zdéli zkaženo bude od vojákóv a potom všecka Česká země splundrována bude; ani Praha se neobrání. Turecký císař vtrhne do Cech a položí se u Hory Kutný, a Prahy oblehnou. Tataři se položí u Litomyšle a u Králova Hradce a tu krajinu všecku pokazí a popálí! Pardubice též budou vodou zatopeny. A co mám toho víc vypravovati? Však toho živí dočekají a za pravé mi dají. Však těmi pokutami a zkázou tou České země sami Čechové tím vinni budou pro jejich neupřímnost, zlé činy a sodomářské skutky, kteréž páchají a činí a dále ještě více činiti budou. Všecko zlé, hrozná bída bude v lidu, jakožto se všecko nemůže dosti vypraviti; dočkáte, moji milí synové, odporných let a neveselých bídných, ješto za mých mladých let bylo lepší jedno léto nežli jich potom bude patnácte.
Divná proměna bude v lidu jak v učeném, tak i v prostém, jak v králích tak i v knížatech a paních i v chudých lidech.
A nynčky kdo jen s koho bude moci býti, jak bude moci o panství a zboží a tu mamonu světa tohoto připraviti, se pokusí, nepamatujíc nic na Pána Boha a na jeho přikázání a poslední soud hrozný. A nebudou dbáti na žádný dobrý řád a budou sobě dobývati zboží pravé nepravé, jak jen kdo bude moci. Měšťané své chudé sousedy o statečky jich bez příčiny a bez vinny připraví a lichvy nesmírné bráti budou. S falší, se pří více obírati budou, by se pak měli do horoucího pekla dostati; žádné spravedlnosti a upřímnosti mezi lidmi nebude, nic se nebudou toho báti, že z dopuštění božího může je něco horšího potkati a čert je může s tělem i s duší pobrati. Čehož, milý Bože, rač nás zachovati
Moji milí synové! Budete moci dočekati něco trochu let lehčích, která teď brzo budou za tohoto našeho krále českého Vladislava; a potom bude Ferdinand. Po Ferdinandovi a tu hned se začnou ta těžká léta, kteráž nebyla od počátku světa, že se to dosti vypraviti nemůže. Za krále Matyáše a za krále Fridricha, to budou nejtěžší léta, a lidé nebudou chtíti sobě déle živi býti. Když pak bude králem v Čechách kníže drážďanský z Drážďan, tehdáž bude v Čechách dobře; ale malý houf Čechův toho dočeká! Po knížeti drážďanském bude jiný král, kníže z Vimperka, a to bude poslední král v České zemi. To o králích Havlas Pavlata pověděl.
Mnohé a rozličné víry se rozmnoží a s pletichy i ty vojny se rozmohou před zkázou České země; a ty vojny vždycky budou v zemi, až dotud, dokud to kníže drážďanské z Drážďan v Čechách králem nebude. A budou tomu knížeti drážďanskému říkati Anbestas. Tu zas bude v Cechách dobře a bude zase jedna víra stará katolická i za toho krále z Vimperku až do soudného dne. A budou tomu králi říkati dvoje jméno: bude dobrý král, pobožný a svatý život povede, i biskup jeho. A nebude tehdáž žádného papeže, ani císaře, ani potom nikdá až do soudného dne. To o víře, náboženství, roztržitosti Havlas Pavlata pověděl.

To proroctví kněz V. K napsal Havlasova léta Páně

Click here for reuse options!
Copyright 2018 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama