Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka… (III/XVIII)

0

§ III

Kterak od některých cizincův z největšího nevděku žene se útokem na Čechy a jazyk český.

Akoli toto cizincův na hodnosti povyšování a postupování nezřídka bývá nespravedlivo pro našince, předce potud bylo by snesitelno, jen kdyby oni, mezi Čechy přijati jsouce a v počet obyvatelův sčítáni, tak, jako s námi pod týmž právem žijí, též dali se sloučiti týmž svazkem jazyka a obyčejův; avšak nemálo jich (řekl bys že v ohledu tom jsou vyňati a vybráni), jakmile u nás nalezli hnízdo, ihned chtějí míti větší křídla, než hnízdo, a zároveň rozpočínají ájezdy na lid a jazyk domácí tak, že se zdá, že Latini dobře tomu rozuměli, když, jak v knize své o jazyku latinském praví Varro stejným jménem nazývali nepřítele i hosta, i že ve svém „Dvoru Křesťanském”dobře pověděl Causin, znamenitá chlouba své vlasti francouzské, „že láska cizincův vždy mívá ruce křivé”. Ezop, výmluvný tento otec povídek líbezných a šprýmův, vypravuje bajku velmi kratochvilnou (kterouž také čteme u Fédra, jenže o čubě, ku porodu pracující), kterak totiž kdysi za noci zimní k loži zajčíka přišel ježek mrazem skřehlý i prosbami mnohými a lichotivými přimlouval se, aby se mu v loži dopřálo místečka nějakého. I odpověděl zajíc: „Vidíš bratře, jak tu sám ležím schoulen a skrčen; sotva mne tato dutinka uzounká městí, pročež ty dle rozumu svého jiné si hledej, místo postrannější”. Ježek, tímto oslyšením rozmrzen , s hněvem pravil: „Takováto k hostem outrpnosť? To-li to srdce Tvé, jež prý jest tak velmi měkké? Než uprostřed noci mohu si vyhledati lože nové, zahynu, Ty pak prací tou nutíš mne, abych mrazem pošel.

Poshov a jen malounko místa dopřej mi ubohému; teplem svým obapolně budeme se zahřívati; já sám při vchodu si lehnu a proti šelmám, hrozí-li Ti jaké, nastavím bodce a kopí svá a budu Ti vykonávati službu ježka válečného, Ty pak bezpečně budeš odpočívati; mnět vyhoví, kolik stačí, kam bych hlavu položil”.

Přemluvil dobráčka, sprostného zajíčka a on postoupil místa s dostatek; avšak ježek, kam hlavu vstrčil, též nohy, mrazem, jak pravil, již odumřelé, snažil se položiti, i také položil, avšak neopatrně, nejedním ostnem a kolcem prorazil srsť a zárove kůži zajíce přechoulostivého. I vzkřikl zajíček: „To čin nehodný!” Omlouval se ježek, řka: „Přál bych si, aby se nebylo stalo i prosil, aby odpustil, přičítaje to náhodě a spánku. Následovalo pak něco příměří; avšak hle! ježek opět hřbet obrátil a ostny strašnými zajíce tak popíchal, že bolestí bez sebe povyskočil. Ježek, již divočejší, namítal, že nic nového nedělá, takový prý zvyk jeho, i napomínal k pokoji ; konečně pícháním, tlučením a dle zvyku svého na všecky strany se přemítáním způsobil, že zajíce vyhodiv, celé to místo sám zaujal.

Tu teprv, a pozdě, zajíček povolnosť svou proklínati počal, bohy a lidi, co mohl, zapřísahati, žalovati na nevděnčost, zlých zvířat ježkovi spílati, mezitím co tento do hrdla se smál; konečně nechtěl-li zahynouti, jak jen strčil za tmavé noci, utíkal do známých lesův a hájův, aby u příbuzných a strýčkův doprosil se lože.

Není potřebí, na doby naše přizpůsobovati bájku tuto, kteráž se co den provozuje. Moudrému dosti napovězeno; předce však nevděčné mysli ježkovy nikdo z advokátův řádn hájiti nebude, le kdoby zároveň zajíkčově sprostné lehkověrnosti a lehkověrné sprostnosti chětl se posmívati a na jich posměch připíjeti.

Click here for reuse options!
Copyright 2018 Magazin Abeceda
    Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři
    Reklama